Journal - วารสาร

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เฉพาะบทคัดย่อ


วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


วารสารวิชาการ รมยสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


วารสารศรีวนาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์